Landskapsanalys för Habo och Mullsjö

Uppdrag:

Landskapsanalys och känslighetsanalys för  vindkraft

Uppdragsgivare:

Habo kommun, Mullsjö kommun

Uppdragsår:

2010-2011

Plats:

Habo kommun, Mullsjö kommun

Landskapsanalysen för Habo och Mullsjö kommuner tar utgångspunkt i hur historien format landskapet och ger riktlinjer för framtiden.

Landskapet delades in i landskapskaraktärer vars olika särdrag beskrevs. Landskapets visuella värden och värden för naturmiljö, kulturmiljö, turism- och friluftsliv studerades . Resultatet är en analys som kan utgöra en grund och ett kunskapsunderlag för den översiktliga planeringen i många olika sammanhang. Utifrån slutsatserna från landskapsanalysen gjordes en bedömning av de olika landskapskaraktärernas känslighet för vindkraft och gav riktlinjer för hur vindkraft kan etableras i kommunerna på ett så bra sätt som möjligt.

Länk till Landskapsanalysen.