Om oss

Mellanrums arbetsfält är landskapet och den yttre miljön. Våra specialiteter är landskapsarkitektur i vid bemärkelse inklusive projektering, fysisk planering samt offentlig utsmyckning. Vi har stor erfarenhet av att arbeta i olika skalor – från hela regioner till den lilla platsen.

Vår utgångspunkt är att landskapet måste belysas och behandlas som en helhet. Detta innebär att se platser i sitt geografiska och historiska sammanhang, samt att väga samman allt ifrån visuella och strukturella aspekter till kulturmiljö- och bruksvärdesaspekter. Vi har ett lyssnande och ansvarstagande förhållningssätt till såväl kund som samhälle och omgivning. Med ett transparent och dialoginriktat arbetssätt gynnas kunskapsutbytet mellan olika parter, vilket möjliggör lösningar och produkter som är väl förankrade och användbara.

I vårt arbete är hållbarhet en ledstjärna och vi strävar efter att skapa flexibla lösningar.

Mellanrum startades 1996 och landskapsarkitekt Christer Göransson har över 20 års yrkeserfarenhet. Vi är idag lokaliserade i Vitaby på Österlen.

 

Vi tillhandahåller följande tjänster:

Utformning och projektering av:

 • Stadens offentliga rum (parker, torg, gatumiljöer)
 • Utemiljöer till besöks-/turistanläggningar
 • Bostadsgårdar
 • Kontorsutemiljöer
 • Utemiljöer till äldreboenden
 • Industrimiljöer
 • Skolgårdar
 • Privata trädgårdar
 • Historiska parker och trädgårdar
 • Kyrkogårdar

 

Stadsbyggnad, t.ex. planering av bostadsområden

Landskapsanalyser på regional, kommunal & lokal nivå

Ortsanalyser

Brukardialog och samråd

Påverkansanalyser och MKB

Avancerad biotop- och växtgestaltning

Vård- och underhållsplaner

Omvandling av deponiområden

Objektdesign för utemiljöer

Kommunala planeringshandlingar:

 • Strategidokument för planering & stadsbyggnad
 • Kulturmiljöprogram
 • Stadsmiljöprogram/ gestaltningsprogram
 • Planeringsunderlag för ÖP/FÖP