Grönstruktur för Karlskrona

Uppdrag:

Kommunövergripande grönstrukturplan för Karlskrona kommun med fokus på tätorterna Karlskrona, Nättraby, Rödeby och Jämjö.

Uppdragsgivare:

Karlskrona kommun

Uppdragsår:

2008

Plats:

Karlskrona kommun

Karlskrona har ett unikt läge på en rad öar och halvöar i Blekinge skärgård. Mellanrums analys visade att grönstrukturen till stor del förlitar sig på naturkvalitéerna medan de kulturpräglade parkerna är få.

Uppdraget inkluderade landskapsanalys, tematisk ortsanalys, analys av grönytekvalitéer resp. grönytebrister samt åtgärdsförslag. Som del av uppdraget bedrevs också dialog med invånarna som visade att de överlag var nöjda och stolta över sin gröna miljö. Många av de föreslagna åtgärderna handlade om att säkra naturvärdenas fortlevnad, t.ex. genom spridningskorridorer mellan värdefulla naturområden. Grönstrukturplanen är antagen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.