Vindkraft vid Högberget

Som del av miljökonsekvensbeskrivningen för en etablering av upp till 16 st vindkraftverk vid Högberget gjorde Mellanrum en analys av etableringens påverkan på landskapsbilden och landskapets nyttjandevärden.

En vindkraftsetablering påverkar upplevelsen av landskapet både i ett när- trakt- och fjärrperspektivet. För etableringen vid Högberget analyserade Mellanrum visuella aspekter såsom rumslighet, riktningar och siktstråk samt landskapets nyttjandevärde – hur människor använder landskapet för t.ex. friluftsliv, turism och boende.

VINDKRAFT KRING SILJAN

Dialog och nytänkande var viktiga ingredienser i landskapsbedömningen för Siljansområdet som undersökte vindkraftens potentiella påverkan.

Siljansområdet är ett område av riksintresse som i lagen är skyddat med syfte att bevara områdets unika värden. Mellanrums uppgift var att studera vad som är landskapets särdrag för att därefter diskutera hur vindkraft i området skulle påverka upplevelsen av landskapet. Arbetet var mycket dialoginriktat med samrådsmöten och en blogg där illustrationer och andra analyser var viktiga utgångspunkter för diskussion med de boende i området.

Landskapsanalys för Habo och Mullsjö

Landskapsanalysen för Habo och Mullsjö kommuner tar utgångspunkt i hur historien format landskapet och ger riktlinjer för framtiden.

Landskapet delades in i landskapskaraktärer vars olika särdrag beskrevs. Landskapets visuella värden och värden för naturmiljö, kulturmiljö, turism- och friluftsliv studerades . Resultatet är en analys som kan utgöra en grund och ett kunskapsunderlag för den översiktliga planeringen i många olika sammanhang. Utifrån slutsatserna från landskapsanalysen gjordes en bedömning av de olika landskapskaraktärernas känslighet för vindkraft och gav riktlinjer för hur vindkraft kan etableras i kommunerna på ett så bra sätt som möjligt.

Länk till Landskapsanalysen.