VINDKRAFT KRING SILJAN

Dialog och nytänkande var viktiga ingredienser i landskapsbedömningen för Siljansområdet som undersökte vindkraftens potentiella påverkan.

Siljansområdet är ett område av riksintresse som i lagen är skyddat med syfte att bevara områdets unika värden. Mellanrums uppgift var att studera vad som är landskapets särdrag för att därefter diskutera hur vindkraft i området skulle påverka upplevelsen av landskapet. Arbetet var mycket dialoginriktat med samrådsmöten och en blogg där illustrationer och andra analyser var viktiga utgångspunkter för diskussion med de boende i området.

Landskapsanalys för Habo och Mullsjö

Landskapsanalysen för Habo och Mullsjö kommuner tar utgångspunkt i hur historien format landskapet och ger riktlinjer för framtiden.

Landskapet delades in i landskapskaraktärer vars olika särdrag beskrevs. Landskapets visuella värden och värden för naturmiljö, kulturmiljö, turism- och friluftsliv studerades . Resultatet är en analys som kan utgöra en grund och ett kunskapsunderlag för den översiktliga planeringen i många olika sammanhang. Utifrån slutsatserna från landskapsanalysen gjordes en bedömning av de olika landskapskaraktärernas känslighet för vindkraft och gav riktlinjer för hur vindkraft kan etableras i kommunerna på ett så bra sätt som möjligt.

Länk till Landskapsanalysen.