Ortsanalys Staffanstorp

Vad är speciellt med Staffanstorp, vad är ortens känsla och själ?
Att identifiera detta var ett viktigt mål med ”Strategi för hembygden”.

Genom att identifiera de värden som gör att invånare trivs är målet att dessa ska behållas och utvecklas även när orten förändras och växer.  Strategin ska fungera som ett kunskapsunderlag vid den framtida utvecklingen. Tillsammans med underkonsulter med specialkompetens inom kommunikation arbetade vi med workshopar, spel och intervjuer för att engagera och få input från olika grupper av Staffanstorpsbor. I arbetet ingick analys och inventering av bebyggelsekaraktär, grönstruktur, stråk, brukarvärden samt kulturmiljövärden.

STADSMILJÖPROGRAM FÖR KRISTIANSTAD RENÄSSANSSTAD

Stadsmiljöprogrammet för Kristianstad renässansstad formulerade riktlinjer för centrala Kristianstads offentliga miljöer.

Syftet med arbetet var att öka skapa en tydlig och förstärkt identitet för Kristianstads renässansstad. Utifrån en inledande analys av stadens geografiska och historiska sammanhang och framtida behov formulerades en vision för stadens utveckling. Riktlinjer om struktur, färgsättning, möblering samt material- och växtval arbetades därefter fram. Projektet utfördes i samarbete med Uulas arkitekter och Scandinavian Light Design Group. Som en förlängning av detta arbete tog Mellanrum fram ett förslag på en ny stadssoffa med renässansinspiration.

Länk till Stadsmiljöprogrammet . (Här finner du även Vindbruksplanen för Kristianstads kommun, utförd av Mellanrum)