Härlövs backar

I utformningen av Härlövs backar och Tivoli ängar kombineras kraven på sluttäckning av ett deponiområde med möjligheten att skapa ett upplevelserikt rekreationsområde ett stenkast från Kristianstads centrum

Sluttäckningen av deponiområdet ställer krav på speciella lutningsförhållanden och att deponin täcks med ett antal jordlager. Genom studier av olika topografiska möjligheter och vegetationsprinciper i modell och fotomontage valdes ett ondulerande landskap med konvexa kullar med konkava urskålningar som både uppfyller de tekniska kraven och skapar ett upplevelserikt landskap för besökare. De olika delarna rymmer många olika aktiviteter, såsom pulkabackar, raviner, mountainbikebana, hundträning, isbana och skatepark. Den magra jorden ger förutsättning för en vegetation av typen ljunghed med inslag av enbuskar, rosor, ginst och hagtorn.

Deponi LSR

Deponin i Landskrona är inte tillgänglig för allmänheten med med ett grönt reliefmönster kan den ändå bli en tillgång för omgivningarna.

Mönstret skapas genom ett rutnät av diken eller vallar som följer höjdkurvorna. Innehållet utgörs av betesmark, slåtteryta eller energiskog, eller en kombination av dessa. Med en kontinuerlig avverkning av en fjärdeldel av energiskogen vart fjärde år så uppstår ett spännande mönster utifrån rutornas varierande höjd. Nordost om deponin skapas av massorna en naturlik park formad som en ravin som är tillgänglig för allmänheten. Genom innehåll av betongrester i massorna blir jorden kalkrik och växter som tål en kalkrik miljö, såsom hagtorn, hägg, pimpinellros och tibast, har därför valts till denna del. Vi samarbetade bl a med VA Teknik och Vattenvård AB.