Ängavallen Vellinge

Familjen Nordströms Ängavallen producerar och serverar ekologisk mat enlgt devisen “Från jord till bord” i ett vackert landskap med parker och trädgårdar med engelsk touch. Picknickparken belönades med kommunens Stadsbildspris 2004!

1800-talets byggnader och park har förnyats och kompletterades med en rad nya parker och trädgårdar. Ängen fylls av stora cirklar i klippt bok, vari det odlas grönsaker och serveras mat från gården. Örtagårdens geometriska kvarter är fyllda med allehanda örter och genomkorsars av en smal vattenränna och dammar. På torget serveras måltider under ett krontak av silverpäron. I “grisahaven” råder en intim stämning där porlet från vattenspelet anger tonen. Gårdens djur kan beskådas utanför trädgårdarnas lummiga rum. Gårdens mat, djurhållning och trädgårdar är mångfalt prisbelönade. Arkitekt Anders Regnér har utformat alla tegelbyggnader och landskapsarkitekt Gareth Lewis har ritat delar av örtagården. Länk till Ängavallen.

Grönstruktur för Karlskrona

Karlskrona har ett unikt läge på en rad öar och halvöar i Blekinge skärgård. Mellanrums analys visade att grönstrukturen till stor del förlitar sig på naturkvalitéerna medan de kulturpräglade parkerna är få.

Uppdraget inkluderade landskapsanalys, tematisk ortsanalys, analys av grönytekvalitéer resp. grönytebrister samt åtgärdsförslag. Som del av uppdraget bedrevs också dialog med invånarna som visade att de överlag var nöjda och stolta över sin gröna miljö. Många av de föreslagna åtgärderna handlade om att säkra naturvärdenas fortlevnad, t.ex. genom spridningskorridorer mellan värdefulla naturområden. Grönstrukturplanen är antagen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Villa i tallskog vid Åhus

I dynlandskapet med äldre tallskog smyger sig den långsträckta villan in mellan stammarna och skär igenom den kuperade terrängen. Där träden inte kunnat sparats har naturlandskapets kupering och växtlighet återskapats.  Inga traditionella blomsterplanteringar behöver bevakas utan rådjuren är återkommande och välsedda gäster bland de doftande tallarna utanför glaspartierna.

Tack vare ett starkt gemensamt fokus har varit att låta den stora villan underordna sig det omgivande landskapet. Detta har lyckats genom ett gott samarbete mellan byggherre, arkitekt och landskapsarkitekt. Alla detaljer i markanläggningen bidrar till skogsatmosfären i och omkring byggnaden. Förutom den skogliga atmosfären bidrar konceptet till en lättskött och funktionell utemiljö.

Naturum Stenshuvud

Vi skapade en välkomnande plats i nationalparken med områdets karaktärsfulla stenmaterial och avenbokar som byggmaterial. En plats som samlingspunkt för vidare upptäcksfärder på och kring Stenshuvud.

Stenshuvuds Naturum erbjuder besökaren information om nationalparken och dess natur, samt möjlighet till vila och förfriskningar. Härifrån utgår även parkens olika vandringsleder och guidningar. Mellanrum ritade en stensatt gård i skyddat läge vid byggnaden. Topografin sågs som en möjlighet att med granittrappsteg anknyta till Stenhuvuds bergrund och avenbokarna som valdes är parkens karaktärsträd och togs direkt från skogen intill platsen.

 

 

VINDKRAFT KRING SILJAN

Dialog och nytänkande var viktiga ingredienser i landskapsbedömningen för Siljansområdet som undersökte vindkraftens potentiella påverkan.

Siljansområdet är ett område av riksintresse som i lagen är skyddat med syfte att bevara områdets unika värden. Mellanrums uppgift var att studera vad som är landskapets särdrag för att därefter diskutera hur vindkraft i området skulle påverka upplevelsen av landskapet. Arbetet var mycket dialoginriktat med samrådsmöten och en blogg där illustrationer och andra analyser var viktiga utgångspunkter för diskussion med de boende i området.

HAGARONDELLEN, SKANÖR

Den förnyade Hagarondellen vid Skanörs ljung, bildar med sin krans av lindar en elegant entré till både Skanör och Falsterbo.

Ringen av 29 stycken arkadklippta lindar är en replik på de formklippta lindarna på Skanörs gamla stadsgator. Rondellen är formad som en skål där lindarna, med effektfull belysning nattetid, bildar en stilfull entré till ”Näset”. Inuti kransen är vår- och höstlökar planterade och sektioner av klippta häckar utgör övergång till tallskogen runtom rondellen.

Landskapsanalys för Habo och Mullsjö

Landskapsanalysen för Habo och Mullsjö kommuner tar utgångspunkt i hur historien format landskapet och ger riktlinjer för framtiden.

Landskapet delades in i landskapskaraktärer vars olika särdrag beskrevs. Landskapets visuella värden och värden för naturmiljö, kulturmiljö, turism- och friluftsliv studerades . Resultatet är en analys som kan utgöra en grund och ett kunskapsunderlag för den översiktliga planeringen i många olika sammanhang. Utifrån slutsatserna från landskapsanalysen gjordes en bedömning av de olika landskapskaraktärernas känslighet för vindkraft och gav riktlinjer för hur vindkraft kan etableras i kommunerna på ett så bra sätt som möjligt.

Länk till Landskapsanalysen.