Tulseboda brunnspark

Kyrkhult har byggts upp kring kyrkan och Tulseboda brunnspark sedan slutet av 1800-talet. Delar av Sveriges kulturelit samlades här, och vid Kulturbrunn Forneboda, för mer än hundra år sedan och byns byggnader fick sin prägel av den s k schweizerstilen. Mellanrum gestaltar, på uppdrag av Olofströms kommun, brunnsparkens upprustning och utveckling i helhet och detalj. Målet är att med hjälp av enskilda, föreningar, förskolor och skolor, samt företag i området, förverkliga och levandegöra brunnsparken under teman som mat, kultur, boende och hälsa. Planteringar, våtmark, bryggor, grillplats, soffor, logotype, skyltar och flaggor samt informationsportal har gestaltats och anlagts under åren 2017-2021. Anläggningen var central i 2019 års kommunpris från Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare samt har även nominerats till  ELCA (European Landscape Contractors Association) Trend Award 2022.

Gestaltningsprogram

Ramlösa brunnspark

Det är svårt att föreställa sig en plats med samma rika kultur- och naturhistoria som Ramlösa brunnspark. Till källorna i den dramatiska ravinen och till de lummiga promenadparkerna lockades under nästan 300 år fattiga och lytta, allmoge och medelklass, högreståndspersoner, kungligheter, väckelsepredikanter samt jetset från europa. Den alkaliska källans vatten transporteras idag till världens alla hörn.

Att utarbeta en vård- och utvecklingsplan för brunnsparken är ett ansvarsfullt och inspirerande uppdrag. Att bevara brunnsparken som ett byggnadsminne och samtidigt utveckla dess potential som besöksmål i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, kräver respekt och förståelse för historien, för natur- och kulturvärdena, för besökarnas förväntningar, för de boende i brunnsvillorna och för förvaltningen av parken. Rapporterna har tagits fram av Mellanrum i samarbete med Helsingborgs Kommun, Länsstyrelsen Skåne, God bostad kulturmiljökonsult samt Kulturen i Lund. Läs Vård- och utvecklingsplanen i sin helhet här: https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2019/09/vard-och-utvecklingsplan-ramlosa-brunnspark-2022-sbf.pdf

Askgravlund i Örkelljunga

I en skuggig lund öppnar sig en glänta med en cirkelformad upphöjd gräsyta som fungerar som jordningsyta. På granitmuren, som bryts av en källa med porlande vatten, placeras  namnbrickorna av mässing.

Cirkelns kretsande lagbundenhet bryts av källans förlösande kraft. Man kan sitta på gedigna bänkar av ekträ i skuggan av klot-ekar och minnas sin anhörige, till ljudet av vattnets porl och omgiven av en lummig grönska. Växtligheten är vald för att ge intressanta upplevelser året runt, och allt omgärdas av en mörkgrön idegranshäck, kvadratisk till formen, liksom övriga kvarter på kyrkogården. Lunden öppnar sig dock mot de mest använda gångstråken och inbjuder till en stunds vila och kontemplation vid källan.

 

 

Allhelgonakyrkans park

Allhelgonakyrkan i centrala Lund har en stor potential som en grön oas och som en kommunikationsnod mellan kyrkan och stadens flanörer. Här finns möjlighet att skapa meningsfulla mötes- och viloplatser, både utåtriktade och mera meditativa avskilda trädgårdsrum, i en omgivning av pulserande stadsliv.

Mellanrum fick uppdraget att föreslå gestaltningen av kyrkotomten som genom åren blivit alltmer sluten mot staden. Förslaget hämtar sin inspiration från historien, dels från kyrkans tillblivelsetid då parken öppnade sig generöst mot Bredgatan, och välkomnade promenader och vistelse längs de buktande gångarna i romantisk stil, och dels från bibelns miljöer med pelargångar och vattenkonst. Detta vävs detta ihop med församlingens önskan om vackra platser för informella och arrangerade möten samt platser för meditaion, enskilt och i grupp. Förslaget är ej utfört.

Hundalandet i Brösarp

Svenska vårdhundskolan i Brösarp har fått en hundlekplats för nöje och nytta med terapeutiska möjligheter. Lekplatsen  har en funktionell och tilltalande design och utformades i helhet och detalj i samarbete mellan vårdhundkolan och Mellanrum.

Genom WOW Dog Playground utvecklar vi  nya hundlekredskap för att möta hundens och hundägarnas behov. Vi vill att hundar och hundägare ska få tillgång till högkvalitativa lekparker med tilltalande design i en stimulerande miljö. De ska i första hand vara till glädje och lek, men även bidra till hälsa och sundhet hos en stor del av befolkningen. Läs mer om detta på Wow Dog Playgrounds hemsida: www.wowdogplayground.com.

S:T NICOLAI KYRKOPLAN

Utformningen av Kyrkoplan vid S:t Nicolai kyrka i centrala Simrishamn lyfter fram historiska spår och skapar en tydligare rumslig struktur. Samtidigt får staden en ny “stadspark”.

Den medeltida muren som en gång löpte kring kyrkan lyfts fram genom markbeläggning och murfragment med integrerade sittplatser av den lokala stentypen ”Hallasten”. En rektangel kantad av arkadklippta lindar skapar en tydligare rumslig struktur mot gatan och torget. Användningen av bundet grus som markmaterial, Eco-yta, säkerställer ett kulturhistoriskt korrekt utseende men förbättrar tillgängligheten för rörelsehindrade. En parterr av klippt idegran smyckar ytan mot Stortorget.

S:T OLOFS TORG

Silvriga perenner möter rostiga detaljer på det nya S:t Olofs torg. Den cirkulära gräsytan fungerar som en samlingsplats på detta gröna torg.

Den formstarka gräsytan, inramad av träd och gångar, är central i gestaltningen av S:t Olofs torg. Mot vägen planterades torktåliga perenner i silvriga färger såsom malört och lavendel. Bland dessa står ett antal halvmåneformade stålskulpturer i rostigt järn. Torget rymmer också en lekplats och som markbeläggning används en ny form av grusbeläggning som ökar framkomligheten för rörelsehindrade.

Ängavallen Vellinge

Familjen Nordströms Ängavallen producerar och serverar ekologisk mat enlgt devisen “Från jord till bord” i ett vackert landskap med parker och trädgårdar med engelsk touch. Picknickparken belönades med kommunens Stadsbildspris 2004!

1800-talets byggnader och park har förnyats och kompletterades med en rad nya parker och trädgårdar. Ängen fylls av stora cirklar i klippt bok, vari det odlas grönsaker och serveras mat från gården. Örtagårdens geometriska kvarter är fyllda med allehanda örter och genomkorsars av en smal vattenränna och dammar. På torget serveras måltider under ett krontak av silverpäron. I “grisahaven” råder en intim stämning där porlet från vattenspelet anger tonen. Gårdens djur kan beskådas utanför trädgårdarnas lummiga rum. Gårdens mat, djurhållning och trädgårdar är mångfalt prisbelönade. Arkitekt Anders Regnér har utformat alla tegelbyggnader och landskapsarkitekt Gareth Lewis har ritat delar av örtagården. Länk till Ängavallen.

Kiviks kapell

Meditationsplatsen vid Kiviks kapell är utformad som en cirkel formad mur av granitstenar, omgiven av tallskog med utsikt mot Hanöbukten.

Platsen används till meditation och samtal, i grupp eller i enskildhet. Det vackra landskapet införlivas i platsen genom att cirkeln öppnar sig åt öster, väster, norr och söder. Den bildar samtidigt ett rum som samlar sig mot mitten. Ett golv av stenmosaik av konstnär Anne Maria Udsen är planerat. Länk till Kiviks kapell.

Härlövs backar

I utformningen av Härlövs backar och Tivoli ängar kombineras kraven på sluttäckning av ett deponiområde med möjligheten att skapa ett upplevelserikt rekreationsområde ett stenkast från Kristianstads centrum

Sluttäckningen av deponiområdet ställer krav på speciella lutningsförhållanden och att deponin täcks med ett antal jordlager. Genom studier av olika topografiska möjligheter och vegetationsprinciper i modell och fotomontage valdes ett ondulerande landskap med konvexa kullar med konkava urskålningar som både uppfyller de tekniska kraven och skapar ett upplevelserikt landskap för besökare. De olika delarna rymmer många olika aktiviteter, såsom pulkabackar, raviner, mountainbikebana, hundträning, isbana och skatepark. Den magra jorden ger förutsättning för en vegetation av typen ljunghed med inslag av enbuskar, rosor, ginst och hagtorn.