Ramlösa brunnspark

Det är svårt att föreställa sig en plats med samma rika kultur- och naturhistoria som Ramlösa brunnspark. Till källorna i den dramatiska ravinen och till de lummiga promenadparkerna lockades under nästan 300 år fattiga och lytta, allmoge och medelklass, högreståndspersoner, kungligheter, väckelsepredikanter samt jetset från europa. Den alkaliska källans vatten transporteras idag till världens alla hörn.

Att utarbeta en vård- och utvecklingsplan för brunnsparken är ett ansvarsfullt och inspirerande uppdrag. Att bevara brunnsparken som ett byggnadsminne och samtidigt utveckla dess potential som besöksmål i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, kräver respekt och förståelse för historien, för natur- och kulturvärdena, för besökarnas förväntningar, för de boende i brunnsvillorna och för förvaltningen av parken. Rapporterna har tagits fram av Mellanrum i samarbete med Helsingborgs Kommun, Länsstyrelsen Skåne, God bostad kulturmiljökonsult samt Kulturen i Lund. Läs Vård- och utvecklingsplanen i sin helhet här: https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2019/09/vard-och-utvecklingsplan-ramlosa-brunnspark-2022-sbf.pdf

Grönstruktur för Karlskrona

Karlskrona har ett unikt läge på en rad öar och halvöar i Blekinge skärgård. Mellanrums analys visade att grönstrukturen till stor del förlitar sig på naturkvalitéerna medan de kulturpräglade parkerna är få.

Uppdraget inkluderade landskapsanalys, tematisk ortsanalys, analys av grönytekvalitéer resp. grönytebrister samt åtgärdsförslag. Som del av uppdraget bedrevs också dialog med invånarna som visade att de överlag var nöjda och stolta över sin gröna miljö. Många av de föreslagna åtgärderna handlade om att säkra naturvärdenas fortlevnad, t.ex. genom spridningskorridorer mellan värdefulla naturområden. Grönstrukturplanen är antagen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Vindkraft vid Högberget

Som del av miljökonsekvensbeskrivningen för en etablering av upp till 16 st vindkraftverk vid Högberget gjorde Mellanrum en analys av etableringens påverkan på landskapsbilden och landskapets nyttjandevärden.

En vindkraftsetablering påverkar upplevelsen av landskapet både i ett när- trakt- och fjärrperspektivet. För etableringen vid Högberget analyserade Mellanrum visuella aspekter såsom rumslighet, riktningar och siktstråk samt landskapets nyttjandevärde – hur människor använder landskapet för t.ex. friluftsliv, turism och boende.

Ortsanalys Staffanstorp

Vad är speciellt med Staffanstorp, vad är ortens känsla och själ?
Att identifiera detta var ett viktigt mål med ”Strategi för hembygden”.

Genom att identifiera de värden som gör att invånare trivs är målet att dessa ska behållas och utvecklas även när orten förändras och växer.  Strategin ska fungera som ett kunskapsunderlag vid den framtida utvecklingen. Tillsammans med underkonsulter med specialkompetens inom kommunikation arbetade vi med workshopar, spel och intervjuer för att engagera och få input från olika grupper av Staffanstorpsbor. I arbetet ingick analys och inventering av bebyggelsekaraktär, grönstruktur, stråk, brukarvärden samt kulturmiljövärden.

VINDKRAFT KRING SILJAN

Dialog och nytänkande var viktiga ingredienser i landskapsbedömningen för Siljansområdet som undersökte vindkraftens potentiella påverkan.

Siljansområdet är ett område av riksintresse som i lagen är skyddat med syfte att bevara områdets unika värden. Mellanrums uppgift var att studera vad som är landskapets särdrag för att därefter diskutera hur vindkraft i området skulle påverka upplevelsen av landskapet. Arbetet var mycket dialoginriktat med samrådsmöten och en blogg där illustrationer och andra analyser var viktiga utgångspunkter för diskussion med de boende i området.

Landskapsanalys för Habo och Mullsjö

Landskapsanalysen för Habo och Mullsjö kommuner tar utgångspunkt i hur historien format landskapet och ger riktlinjer för framtiden.

Landskapet delades in i landskapskaraktärer vars olika särdrag beskrevs. Landskapets visuella värden och värden för naturmiljö, kulturmiljö, turism- och friluftsliv studerades . Resultatet är en analys som kan utgöra en grund och ett kunskapsunderlag för den översiktliga planeringen i många olika sammanhang. Utifrån slutsatserna från landskapsanalysen gjordes en bedömning av de olika landskapskaraktärernas känslighet för vindkraft och gav riktlinjer för hur vindkraft kan etableras i kommunerna på ett så bra sätt som möjligt.

Länk till Landskapsanalysen.