Tulseboda brunnspark

Kyrkhult har byggts upp kring kyrkan och Tulseboda brunnspark sedan slutet av 1800-talet. Delar av Sveriges kulturelit samlades här, och vid Kulturbrunn Forneboda, för mer än hundra år sedan och byns byggnader fick sin prägel av den s k schweizerstilen. Mellanrum gestaltar, på uppdrag av Olofströms kommun, brunnsparkens upprustning och utveckling i helhet och detalj. Målet är att med hjälp av enskilda, föreningar, förskolor och skolor, samt företag i området, förverkliga och levandegöra brunnsparken under teman som mat, kultur, boende och hälsa. Planteringar, våtmark, bryggor, grillplats, soffor, logotype, skyltar och flaggor samt informationsportal har gestaltats och anlagts under åren 2017-2021. Anläggningen var central i 2019 års kommunpris från Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare samt har även nominerats till  ELCA (European Landscape Contractors Association) Trend Award 2022.

Gestaltningsprogram

Ramlösa brunnspark

Det är svårt att föreställa sig en plats med samma rika kultur- och naturhistoria som Ramlösa brunnspark. Till källorna i den dramatiska ravinen och till de lummiga promenadparkerna lockades under nästan 300 år fattiga och lytta, allmoge och medelklass, högreståndspersoner, kungligheter, väckelsepredikanter samt jetset från europa. Den alkaliska källans vatten transporteras idag till världens alla hörn.

Att utarbeta en vård- och utvecklingsplan för brunnsparken är ett ansvarsfullt och inspirerande uppdrag. Att bevara brunnsparken som ett byggnadsminne och samtidigt utveckla dess potential som besöksmål i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, kräver respekt och förståelse för historien, för natur- och kulturvärdena, för besökarnas förväntningar, för de boende i brunnsvillorna och för förvaltningen av parken. Rapporterna har tagits fram av Mellanrum i samarbete med Helsingborgs Kommun, Länsstyrelsen Skåne, God bostad kulturmiljökonsult samt Kulturen i Lund. Läs Vård- och utvecklingsplanen i sin helhet här: https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2019/09/vard-och-utvecklingsplan-ramlosa-brunnspark-2022-sbf.pdf

Allhelgonakyrkans park

Allhelgonakyrkan i centrala Lund har en stor potential som en grön oas och som en kommunikationsnod mellan kyrkan och stadens flanörer. Här finns möjlighet att skapa meningsfulla mötes- och viloplatser, både utåtriktade och mera meditativa avskilda trädgårdsrum, i en omgivning av pulserande stadsliv.

Mellanrum fick uppdraget att föreslå gestaltningen av kyrkotomten som genom åren blivit alltmer sluten mot staden. Förslaget hämtar sin inspiration från historien, dels från kyrkans tillblivelsetid då parken öppnade sig generöst mot Bredgatan, och välkomnade promenader och vistelse längs de buktande gångarna i romantisk stil, och dels från bibelns miljöer med pelargångar och vattenkonst. Detta vävs detta ihop med församlingens önskan om vackra platser för informella och arrangerade möten samt platser för meditaion, enskilt och i grupp. Förslaget är ej utfört.

S:T NICOLAI KYRKOPLAN

Utformningen av Kyrkoplan vid S:t Nicolai kyrka i centrala Simrishamn lyfter fram historiska spår och skapar en tydligare rumslig struktur. Samtidigt får staden en ny “stadspark”.

Den medeltida muren som en gång löpte kring kyrkan lyfts fram genom markbeläggning och murfragment med integrerade sittplatser av den lokala stentypen ”Hallasten”. En rektangel kantad av arkadklippta lindar skapar en tydligare rumslig struktur mot gatan och torget. Användningen av bundet grus som markmaterial, Eco-yta, säkerställer ett kulturhistoriskt korrekt utseende men förbättrar tillgängligheten för rörelsehindrade. En parterr av klippt idegran smyckar ytan mot Stortorget.

Ängavallen Vellinge

Familjen Nordströms Ängavallen producerar och serverar ekologisk mat enlgt devisen “Från jord till bord” i ett vackert landskap med parker och trädgårdar med engelsk touch. Picknickparken belönades med kommunens Stadsbildspris 2004!

1800-talets byggnader och park har förnyats och kompletterades med en rad nya parker och trädgårdar. Ängen fylls av stora cirklar i klippt bok, vari det odlas grönsaker och serveras mat från gården. Örtagårdens geometriska kvarter är fyllda med allehanda örter och genomkorsars av en smal vattenränna och dammar. På torget serveras måltider under ett krontak av silverpäron. I “grisahaven” råder en intim stämning där porlet från vattenspelet anger tonen. Gårdens djur kan beskådas utanför trädgårdarnas lummiga rum. Gårdens mat, djurhållning och trädgårdar är mångfalt prisbelönade. Arkitekt Anders Regnér har utformat alla tegelbyggnader och landskapsarkitekt Gareth Lewis har ritat delar av örtagården. Länk till Ängavallen.

Apotekarns trädgård Simrishamn

Apotekarns trädgård är idag ett populärt besöksmål i Simrishamn med inspiration av medelhavets trädgårdar och trädgårdarna i  Alhambra.

Trädgårdens form och karaktär skapades  i ett nära samarbete mellan Christer Göransson från Mellanrum och Peter Englander, som driver trädgården. Den varma omgärdade gården utformades med en vattenaxel och fontän med inspiration från de moriska trädgårdarna i Alhambra, Grenada och ramas in av buxbomskvarter fyllda med medelhavsväxter och örter. Under den olivliknande silverpilen på den skyddade gården transporteras man många breddgrader söderut.

Nyckelhålsparken Höllviken

Med förslaget ”Furor och Fikon” omskapas den anrika Nyckelhålsparken till en  medelhavsinspirerad nöjepark i tallskogen.

Förslaget tar utgångspunkt i Nyckelhålsparkens historia som nöjesplats och det goda klimatet på Näset. Området närmast Falsterbovägen blir ett urbant och händelserikt aktivitetsstråk medan området längre in i parken utgörs av en naturpräglad tallskog. Linor med förstorade kulörta ljusbollar och paviljonger med kotteliknande skärmtak är detaljer som ger parken karaktär. Parken binds samman av en vindlande mur och planteringarna smyckas med härdiga exotiska växter som fikonträd och palmliljor.

HELIGA HJÄRTAS KLOSTER

 

 

På Ombergs sluttning ligger klostret med klassiska slutna korsgångsträdgårdar, rosenträdgårdar och köksträdgårdar omgivna av utemiljöer som vänder sig mot den öppna östgötaslätten.

Mariadöttrarnas klosterliv sker i avskildhet och ro, något man kan t ex finna i korsgångsträdgården som är planterad med en mångfald av exotiska växter kring en central brunn. Klostrets trädgårdar inkluderar även fruktträdgård, köksträdgård samt en rosenträdgrård vid gästhuset. Avgränsningen mot det öppna landskapet utformades som ett enkelt dike eller kanal, omgärdat av kalksten från trakten. Singelytan innanför planterades med buskrosor och Sedum. Mellanrum stod för idéskisser, gestaltningsförslag och projektering av anläggningarna. Länk till Mariadöttrarna.

Konsthallen/länsmuseet i Kristianstad

Stråk av platsgjuten betong löper genom ett mönster av gatsten och oregelbundna stenhällar på gården framför konsthall och museum.

Utformningen av entrébyggnaden av glas till den nya konsthallen innebar ett möte mellan modern och äldre arkitektur, något som även återspeglas i Mellanrums utformning av utemiljön. Gångstråken av platsgjuten betong har en modern karaktär och bildar en effektfull kontrast till den traditionella gatstenen och granitplattorna. Ett öppet och enkelt utformat rum ger välbehövlig rymd kring byggnader och statyer.

STADSMILJÖPROGRAM FÖR KRISTIANSTAD RENÄSSANSSTAD

Stadsmiljöprogrammet för Kristianstad renässansstad formulerade riktlinjer för centrala Kristianstads offentliga miljöer.

Syftet med arbetet var att öka skapa en tydlig och förstärkt identitet för Kristianstads renässansstad. Utifrån en inledande analys av stadens geografiska och historiska sammanhang och framtida behov formulerades en vision för stadens utveckling. Riktlinjer om struktur, färgsättning, möblering samt material- och växtval arbetades därefter fram. Projektet utfördes i samarbete med Uulas arkitekter och Scandinavian Light Design Group. Som en förlängning av detta arbete tog Mellanrum fram ett förslag på en ny stadssoffa med renässansinspiration.

Länk till Stadsmiljöprogrammet . (Här finner du även Vindbruksplanen för Kristianstads kommun, utförd av Mellanrum)