Askgravlund i Örkelljunga

I en skuggig lund öppnar sig en glänta med en cirkelformad upphöjd gräsyta som fungerar som jordningsyta. På granitmuren, som bryts av en källa med porlande vatten, placeras  namnbrickorna av mässing.

Cirkelns kretsande lagbundenhet bryts av källans förlösande kraft. Man kan sitta på gedigna bänkar av ekträ i skuggan av klot-ekar och minnas sin anhörige, till ljudet av vattnets porl och omgiven av en lummig grönska. Växtligheten är vald för att ge intressanta upplevelser året runt, och allt omgärdas av en mörkgrön idegranshäck, kvadratisk till formen, liksom övriga kvarter på kyrkogården. Lunden öppnar sig dock mot de mest använda gångstråken och inbjuder till en stunds vila och kontemplation vid källan.

 

 

Skulptur och torg i Grenå

 

Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung. 

Platsen ligger i byns centrum och i landskapets lågpunkt. Här finns nu ett nytt samlande torg invid församlingshus, idrottsförening och lekplats. Amboltaurusfigurerna, konstruerade av rostfritt stål och cortenstål i en skön förening,  frigör sig från historiens glömska, stiger ned från sina ekträfundament och samlar sig kring vattenhålet. Verket är en jubileumsgåva från HSM:s grundare och direktör, Esben Möller, till hembyn. Verket är gestaltat av Christer Göransson, Mellanrum, samt Anne Maria Udsen (www.annemariaudsen.com).

Hundalandet i Brösarp

Svenska vårdhundskolan i Brösarp har fått en hundlekplats för nöje och nytta med terapeutiska möjligheter. Lekplatsen  har en funktionell och tilltalande design och utformades i helhet och detalj i samarbete mellan vårdhundkolan och Mellanrum.

Genom WOW Dog Playground utvecklar vi  nya hundlekredskap för att möta hundens och hundägarnas behov. Vi vill att hundar och hundägare ska få tillgång till högkvalitativa lekparker med tilltalande design i en stimulerande miljö. De ska i första hand vara till glädje och lek, men även bidra till hälsa och sundhet hos en stor del av befolkningen. Läs mer om detta på Wow Dog Playgrounds hemsida: www.wowdogplayground.com.

S:T NICOLAI KYRKOPLAN

Utformningen av Kyrkoplan vid S:t Nicolai kyrka i centrala Simrishamn lyfter fram historiska spår och skapar en tydligare rumslig struktur. Samtidigt får staden en ny “stadspark”.

Den medeltida muren som en gång löpte kring kyrkan lyfts fram genom markbeläggning och murfragment med integrerade sittplatser av den lokala stentypen ”Hallasten”. En rektangel kantad av arkadklippta lindar skapar en tydligare rumslig struktur mot gatan och torget. Användningen av bundet grus som markmaterial, Eco-yta, säkerställer ett kulturhistoriskt korrekt utseende men förbättrar tillgängligheten för rörelsehindrade. En parterr av klippt idegran smyckar ytan mot Stortorget.

S:T OLOFS TORG

Silvriga perenner möter rostiga detaljer på det nya S:t Olofs torg. Den cirkulära gräsytan fungerar som en samlingsplats på detta gröna torg.

Den formstarka gräsytan, inramad av träd och gångar, är central i gestaltningen av S:t Olofs torg. Mot vägen planterades torktåliga perenner i silvriga färger såsom malört och lavendel. Bland dessa står ett antal halvmåneformade stålskulpturer i rostigt järn. Torget rymmer också en lekplats och som markbeläggning används en ny form av grusbeläggning som ökar framkomligheten för rörelsehindrade.

Ängavallen Vellinge

Familjen Nordströms Ängavallen producerar och serverar ekologisk mat enlgt devisen “Från jord till bord” i ett vackert landskap med parker och trädgårdar med engelsk touch. Picknickparken belönades med kommunens Stadsbildspris 2004!

1800-talets byggnader och park har förnyats och kompletterades med en rad nya parker och trädgårdar. Ängen fylls av stora cirklar i klippt bok, vari det odlas grönsaker och serveras mat från gården. Örtagårdens geometriska kvarter är fyllda med allehanda örter och genomkorsars av en smal vattenränna och dammar. På torget serveras måltider under ett krontak av silverpäron. I “grisahaven” råder en intim stämning där porlet från vattenspelet anger tonen. Gårdens djur kan beskådas utanför trädgårdarnas lummiga rum. Gårdens mat, djurhållning och trädgårdar är mångfalt prisbelönade. Arkitekt Anders Regnér har utformat alla tegelbyggnader och landskapsarkitekt Gareth Lewis har ritat delar av örtagården. Länk till Ängavallen.

Kiviks kapell

Meditationsplatsen vid Kiviks kapell är utformad som en cirkel formad mur av granitstenar, omgiven av tallskog med utsikt mot Hanöbukten.

Platsen används till meditation och samtal, i grupp eller i enskildhet. Det vackra landskapet införlivas i platsen genom att cirkeln öppnar sig åt öster, väster, norr och söder. Den bildar samtidigt ett rum som samlar sig mot mitten. Ett golv av stenmosaik av konstnär Anne Maria Udsen är planerat. Länk till Kiviks kapell.

Vindkraft vid Högberget

Som del av miljökonsekvensbeskrivningen för en etablering av upp till 16 st vindkraftverk vid Högberget gjorde Mellanrum en analys av etableringens påverkan på landskapsbilden och landskapets nyttjandevärden.

En vindkraftsetablering påverkar upplevelsen av landskapet både i ett när- trakt- och fjärrperspektivet. För etableringen vid Högberget analyserade Mellanrum visuella aspekter såsom rumslighet, riktningar och siktstråk samt landskapets nyttjandevärde – hur människor använder landskapet för t.ex. friluftsliv, turism och boende.

Allétorget Hyllie

Med skulpturen ”Buddy” som ett centralt element visar Mellanrums förslag för Allétorget hur den nya stadsdelen Hyllie kan få ett identitetsstarkt torg som bjuder in till aktiviteter och upplevelser.

Vårt förslag tog utgångspunkt i åkerholmen som ett samlande objekt och en oas för växter och djur i åkerlandskapet. Vår ”åkerholme” blev till en stor skulptur som fungerar som en grön samlingspunkt för människor på torget. Böjda stålrör formade som blad bygger upp knoppformen som tillsammans med färgat glas och klätterväxter skapar vackra ljus- och skuggspel både dag- och nattetid. I skulpturen hänger gungor som bjuder in till aktivitet och samtal mellan människor. Torgets golv byggs upp av ”lerkakor” av platsgjuten betong i ett sprickmönster som också ger form åt sittplatser och planteringsytor med prydnadsgräs. Malmö stad valde att gå vidare med Whites förslag på utformning.

Ortsanalys Staffanstorp

Vad är speciellt med Staffanstorp, vad är ortens känsla och själ?
Att identifiera detta var ett viktigt mål med ”Strategi för hembygden”.

Genom att identifiera de värden som gör att invånare trivs är målet att dessa ska behållas och utvecklas även när orten förändras och växer.  Strategin ska fungera som ett kunskapsunderlag vid den framtida utvecklingen. Tillsammans med underkonsulter med specialkompetens inom kommunikation arbetade vi med workshopar, spel och intervjuer för att engagera och få input från olika grupper av Staffanstorpsbor. I arbetet ingick analys och inventering av bebyggelsekaraktär, grönstruktur, stråk, brukarvärden samt kulturmiljövärden.